Административен кадар

Администрација
Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

Секретар (лок. 113)

Одделение за правни и општи работи (лок. 203)

Одделение за студентски прашања (лок. 202)

Библиотека (лок. 119)

Одделение за финансиско,сметководствено и материјално работење (лок. 163)

Одделение за правни и општи работи (лок. 112)

Одделение за ИКТ (Компјутерски центар) (лок. 106)

Одделение за правни и општи работи (лок. 112)

Одделение за правни и општи работи (лок. 144)

Одделение за правни и општи работи (лок. 212)